Contact

Yãmb tõe n talla seb-kãngã n pidsd n tʋm tõnd koɛɛga. Ka tɩlɛ tɩ yãmb kõ y yʋʋrã wall y yimellã ye, sã n ka tɩ yãmb sokda sokr n dat n deeg leokre