A Zezi filmã ne moore

Film-kãnga pʋga, a Zeezi ne neb a taabã gomda moore. Yaa Burkina neb koees la sẽn dɩk n gãneg filmã pʋgã. Filmã kaoosda lɛɛr a yiibu. Ka wã, yãmb tõe n ges filmã sẽn kʋrs kʋrse wall y mok filim kãngã sẽn yaa wokã begs-begsã. Ẽntɛrnetã pãngã sã n ka waoogẽ, bɩ y yãk sõmblem sẽn zems balã.

A ZEEZI

Filim-kãngã yaa tɩʋʋsg sõng zãng sẽn wilgd a Zeezi sẽn tũud ne Koe-noog a Luk sẽn gʋlsã. A Zeezi lingda nebã la b ningd-b yãnd wakat fãa, ne bãmb rogmã sẽn bõn-bãndã hal tɩ ta bãmb sẽn vʋʋg n bas kũumã la b arzãn dʋʋbã. Bɩ y ges bãmb vɩɩmã sẽn tũud ne a Luk sebrã koeese, bõn-bãnã fãa, zãmsgã la namsgã fãa.