Contes lus en fulfulde vol 2

64 Caliiɗo suudu baaba
65 Moorgol njilngel
66 Bonde
67 Kanaana
68 Jaadiraaɓe ɗiɗo
69 Bojel, njuuraa e garuwal jinni

44 Pullo debbo e ɓeengem.
45 Moodibbo e dokkal Alla.
46 Rafi du'aa'u saara.
47 Golle bonɗo.
51 Hokku neema heɓa kokkiteɗaa.
52 Hamnde nyiiwa e donto.