Moor gʋlsgo

N tõog n gʋls buudã goam wa moorã, zʋllã, silmiirindã, lsk, gʋls-biisã  ne ordinatɛɛre, rẽndame tɩ f reng n ning porgarem sẽn kɩtd tɩ ordinatɛɛrã tõe n gʋls gʋls-biis nins sẽn ka be nasaarendẽ wã. Porgarem-kãng boondame tɩ « keyman » la b tõe n paam-a-la zaalem ẽntɛrnetã zug ne aders-kãngã : 

https://keyman.com/keyboards/clavbur9
 

 

Yãmb sã n kẽes porgarem-kãngã, yãmb tara gʋndg sẽn gʋlsd Burkina Faso buudã goam gʋls-biisã, tõe n yaa ne gʋndg sẽn yaa AZERTY wall QWERTY.

 

Yãmb sã n pak « keyman » porgarmã, bãnd sẽn yaa bilf n yaa moomd n na n puk yãmb ordinatɛɛrã nengã tẽngre. Bɩ y tõk a zug n yãk « keyman » ning yãmb gʋndgã sẽn segd n tall n gʋls buudã goam gʋls-biisã :

Moasã, bɩ y yãk « Burkina Faso tãb-kaoorã » bãndã sã n yaa tɩ yãmb ordinatɛɛrã gʋndgã yaa AZERTY,

 

 

 

 

 

 

La yãmb ordinatɛɛrã gʋndgã sã n yaa QWERTY, bɩ y yãk « Burkina Faso tãb-kaoorã » bãndã sẽn tar gʋll sẽn yaa rõodã.

 

 

 

 

 

 

 

Yãmb sẽn segd n tõg gʋndgã gʋls-biisã n paam buudã goam gʋls-biisã yaa woto :