A Maari sẽn yit Magdala ne moore

A Maari sẽn yit Magdala

Film noog-kãngã sẽn yaa a Maari sẽn yit Magdala wã wilgda a Zeezi sẽn get pagbã yell ne waoor la ne naneb dũniyã gill fãa pʋgẽ. A Maari sẽn yit Magdala filmã kõta dũniyã gill fãa pagbã tagsgo, tɩ b bãngdẽ la b sakd tʋlsem ning sẽn yaa bãmb dẽnd wakat fãa wã, sẽn dat n yeel tɩ n bãng a Zeezi, la n kɩt tɩ nebã bãng a Zeezi sẽn yaa ned ningã, ne sũy sẽn pid ne nonglem la bʋgsem.