Ne-y waoongo

Ne-y waoongo ! Ne-y waoong Moogo. Tõnd wilgda yãmb tẽngã bõn-neebã, a reemã ne a bũmb toay-toayã

Sẽn pʋgda yaa yãmb poortaablã wall y taablɛtã bɩ y wordinatɛɛrã yĩnga

Telefond poortaablã yĩnga

Mok-y buud gom-bi baoor sẽn yaa moore wall zʋll bɩ silmiirind n ning-a yãmb telefond poortaablã wall y taablɛtã pʋga

Pipi, kõ-y yãmb telefondã noore, yãmb sẽn na n kẽ « parametrã » pʋgẽ,
la y rĩ  « sekirite »,
la y rĩ « suurs ẽnkoni » wã ,
la y rĩ « ẽnstale » la y rĩ  « uvrir ».

- Rĩ-y moor gom-bi baoorã

- Rĩ-y zʋll gom-bi baoorã

- Rĩ-y silmiirind gom-bi baoorã