Banner Moore2

Ne-y waoongo ! Ne-y waoong Moogo. Tõnd wilgda yãmb tẽngã bõn-neebã, a reemã ne a bũmb toay-toayã

Sẽn pʋgda yaa yãmb poortaablã wall y taablɛtã bɩ y wordinatɛɛrã yĩnga