Buud gom-baoore ordinatɛɛre yĩnga

Buud gom-bao toay-toay tʋʋm-teed wordinatɛɛr yĩnga.

Mok-y Burkina buud goam gom-bi bao kãensã n ning yãmb wordinatɛɛrã zug n tar n tʋmdẽ, tɩ ka tũ ne yãmb sẽn wat n tar tõkr ne ẽntɛrnetã ye.

 


Dictionnaire san du sud - français - anglais avec audio et images pour installer sur votre ordinateur.

Dictionnaire Kusaal Tondé - français - anglais avec  images pour installer sur votre ordinateur.

 


Buud gom-bi bao toay-toay smartfond yĩnga

Mok-y Burkina buud goam gom-bi bao kãensã a yembr n ning yãmb smartfõndã wall y taablɛtã zugu.

Mok-y fisiye, la y ning-a yãmb smartfondã pʋga, la y kõ yãmb smartfondã wall y taablɛtã noor t’a kẽes fisiye-kãnga. Sẽn na n yɩl n kõ noor-kãnga, bɩ y tũ nao-yakem a tãab sẽn pʋgdã:

Bɩ y kẽng « Paramètres » zĩigẽ, kẽ-y « sécurité » wã pʋgẽ, la y kẽ « source inconnue » zĩigẽ wã n dĩ butõ kãnga. Moasã, bɩ y kẽes fisiye wã yãmb portaablã pʋgẽ la y pak-a. Sẽn sɩngd ne rẽ, yãmb na n yãnda gom-bi baoorã wilgdgã yãmb telefondã nengã zugu.


Dictionnaire Kusaal Tondé français - anglais.