Appli smartphone

Buud appli toay-toay tʋʋm-teed selilɛɛr yĩnga.

Mok-y Burkina buud appli n ning yãmb selilɛɛrã zug n tar n tʋmdẽ, tɩ ka tũ ne yãmb sẽn wat n tar tõkr ne ẽntɛrnetã ye.