15 Fulfulde Folktales

15 Fulfulde folk-tales for reading ans listening.

Click on the «Play» button to activate the audio.

1. Sammbo cuusu
2. Debbo cennditiiɗo
3. Soni so Alla waray, kaananke warataa!
4. Poolel
5. Yaare e fowru

6. Kuse teewu
7. Jaadiraaɓe
8. Ɓoccooɗe Buugalel
9. Ndotti
10. Jamalenngu

11. Hayndeeji
12. Dey Maana e korɗom
13. Dem-mawɗo e laayoorum
14. Wuugaandu e lewla
15. Kiram kaananke